Om oss

Foreningen har følgende formål:

  • være en sosial møteplass for veteraner bosatt i eller med tidligere tilknytning til Indre Fosen kommune og Fosen-regionen.
  • bidra til økt anerkjennelse av innsatsen til- og styrke kunnskapen om veteranenes bidrag ute og hjemme.
  • bidra positivt til veteranenes fysiske og mentale helse gjennom etablering av en felles møteplass med aktiviteter som bidrar til økt trivsel, mestring og samhold. Et spesielt fokus skal være rettet mot å
    ivareta veteraner (inkl pårørende) som har blitt skadd eller sliter med manglende mestring som følge av sin tjeneste for Forsvaret.
  • fremme interessen for Forsvarets virksomhet, norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk, samt viktigheten av totalforsvaret og det sivile samfunns bidrag til dette.
  • fremme interessen for å ivareta kulturminner og Hysnes områdets forsvarshistorie og betydning som Kystfort og som strekker seg tilbake til 1896.
  • samarbeide med Indre Fosen kommune og de øvrige kommunene i Fosen-regionen, for samlet sett å kunne tilby veteranene et best mulig tilbud, samarbeide med andre veteranforeninger i Trøndelag for å styrke arbeidet på regionalt nivå, samt samarbeide med ulike andre frivillige lag og foreninger hvor dette er naturlig.
  • skape aktivitet i Velferdsbygget på Hysnes og bidra til å etablere et aktivitetstilbud som også kommer øvrige frivillige brukere av bygget til gode; lag/foreninger, innbyggere/besøkende i alle aldre og gjennom dette bidra til å bevare dette militærhistoriske bygget fra 1943.

O m f o r e n i n g e n

Hysnes Veteranforening ble etablert våren 2022
og er lokalisert i Velferdsbygget på Hysnes Fort i
Indre Fosen kommune på Fosen. Foreningen er
en ideell, frivillig, politisk og religiøst uavhengig
medlemsforening for veteraner med bakgrunn
fra tjeneste i Forsvaret. Årsmøtet er øverste organ
og foreningen ledes av et valgt styre.


Vå r e m e d l e m m e r
Forsvarssjefen definerer alle, som gjennom tjeneste
i Forsvaret har bidratt til å hevde landets suverenitet
og trygge vår frihet, som veteraner. Dette inkluderer
de med tjeneste i internasjonale operasjoner så vel
som de med tjeneste nasjonalt, både militært og sivilt
ansatte, samt HV og vernepliktige. Hysnes Veteranforening skal være en medlemsforening som speiler
dette mangfoldet, en forening for yngre og eldre
medlemmer, kvinner og menn, og med ulik bakgrunn
fra Forsvaret. Stadig tjenestegjørende personell,
militære og sivile, er selvsagt også velkommen.


G e o g ra f i s k v i r ke o m rå d e
Alle veteraner i Norge kan bli medlem i
foreningen, men med sin lokalisering på Hysnes er
det naturlige geografiske nedslagsfeltet Indre Fosen
kommune og Fosen-regionen for øvrig. Det er også
mange veteraner som ikke er bosatt i regionen i dag,
men som har en sterk tilknytning til regionen
gjennom å ha gjort militær tjeneste her eller som
kommer herfra og har flyttet ut. Disse er også
selvsagt mer enn velkomne som medlemmer.


Vå r e k j e r n e v e r d i e r
Foreningen skal kjennetegnes av følgende verdier:
• Anerkjennelse
• Respekt
• Inkluderende fellesskap